Algemene Voorwaarden

  Home / AV

Artikel 1 Definities

De volgende definities worden gebruikt in de Algemene Voorwaarden, zowel in enkelvoud als in meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden en bepalingen, onafhankelijk van de manier waarop de Gebruiker deze gepresenteerd heeft gekregen.
1.2 CEMAG, geregistreerd bij de Kamer van koophandel Venlo met kantoren in Venlo, Nederland.
1.3 GateHOST, geregistreerd handel naam van CEMAG.
1.4 Gebruiker, klant, abonnee of u: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie de Diensten van CEMAG worden aangeboden, of waarmee CEMAG een overeenkomst heeft gesloten,
of uit naam waarvan de juridische handeling naar aanleiding van welke de Producten of de Diensten zullen worden aangeboden is of zal worden afgesloten.
1.5 Producten: alle beweegbare activa die het onderwerp kunnen zijn van alle soorten offertes, voorstellen, overeenkomsten of ieder ander soort contract of juridische handeling tussen CEMAG en de Gebruiker.
1.6 Diensten: alle activiteiten die het onderwerp kunnen zijn van alle soorten offertes, voorstellen, overeenkomsten of ieder ander soort contract of juridische handeling tussen CEMAG en de Gebruiker.
1.7 Registrant is de persoon of organisatie die een domein aanvraagt.
1.8 Registrator is de persoon of de eenheid die een overeenkomst heeft met de houder van de domeinnaam en met de Registratie Administrator die de registrerings-gegevens over de houder van de domeinnaam verzamelt en die de gegevens over de zone file in de Registratiedatabase registreert.
1.9 Registratie Administrator is de Top-Level Domein Autoriteit die de domeinnamen die gekocht zijn door de Registrator administreert.
1.10 WHOIS service is een interactieve, voor iedereen toegankelijke, op vragen gebaseerde Internetdienst, waar gegevens kunnen worden opgevraagd over eigendomsrecht, contactadressen en de beschikbaarheid van een domeinnaam of een IP-adres.


Artikel 2 Toepasselijkheid


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, voorstellen, overeenkomsten of ieder ander soort juridische handeling, zowel mondeling, schriftelijk, elektronisch of op iedere andere manier gegeven, met betrekking tot het leveren door CEMAG van Producten en/of Diensten aan of uit naam van de Gebruiker.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden hebben ook betrekking op Producten en/of Diensten waarbij CEMAG derden moeten betrekken, geheel of gedeeltelijk, en die, bewerkt of niet, aan de Gebruiker worden geleverd, zowel als Producten en/of Diensten die nodig zijn voor de uitvoering van de offerte, het voorstel, de overeenkomst of ieder ander soort juridische handeling, om deze aan te bieden aan de Gebruiker in opdracht van CEMAG.
2.3 Er wordt alleen afgeweken van de Algemene Voorwaarden als en voor zover dit schriftelijk is vastgelegd en afgesproken tussen CEMAG en de Gebruiker. Als er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Service Overeenkomsten die betrekking hebben op de verschillende producten, hebben de Service Overeenkomsten voorrang.
2.4 CEMAG wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele door de Gebruiker gehanteerde (koop-)voorwaarden van de hand.
2.5 Als en voor zover een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden om de een of andere reden niet geldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen geldig. CEMAG en de Gebruiker moeten in zo’n geval een nieuwe bepaling tot stand brengen die de inhoud en de strekking van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk nadert.

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten; herroeping door de Gebruiker


3.1 Alle offertes van CEMAG zijn altijd vrijblijvend, tenzij iets anders schriftelijk duidelijk is vermeld.
3.2 Alle offertes hebben een geldigheidsduur die in de offerte is vermeld. Als er geen duur staat aangegeven heeft de offerte een geldigheidsduur van veertien (14) dagen vanaf de dag dat de offerte is ingediend.
3.3 Een overeenkomst moet zijn gesloten op het moment dat CEMAG de opdracht accepteert na een bekrachtiging van de opdracht door de Gebruiker per fax/gewone post, of op het moment dat CEMAG de opdracht van de Gebruiker gaat uitvoeren. Niettemin kan CEMAG naar eigen oordeel binnen 7 dagen na ontvangst van de bekrachtiging de opdracht weigeren.
3.4 Omdat CEMAG, zoals de Gebruiker weet, alle Diensten ten uitvoer brengt onmiddellijk nadat de overeenkomst is gesloten, zijn geen van de voorschriften die de Gebruiker het recht geven om overeenkomsten te herroepen binnen een bepaalt tijdsbestek en zonder reden, geldig voor de Diensten die CEMAG levert.


Artikel 4 AGENTEN


4.1 Als een agent namens u de aanvraag voor Diensten heeft ingediend, bent u niettemin gebonden aan alle voorwaarden en bepaling die in deze Overeenkomst zijn opgenomen.
4.2 Als u als agent zijnde een aanvraag voor Diensten indient namens iemand anders, kunt u een dergelijke aanvraag niet indienen zonder de toestemming en kennis van deze persoon en/of de uiteindelijke gebruiker van de Diensten, zoals b.v. de domeinnamen. Het niet nakomen van deze verplichting geeft CEMAG en/of de Registratie Administrator het recht om uw aanvraag of registratie ongeldig te verklaren.
4.3 Bij het indienen van de aanvraag, representeert en garandeert de agent dat (a) de agent geautoriseerd is om deze aanvraag voor Diensten, d.w.z. een domeinnaam en de Diensten van CEMAG namens u in te dienen; (b) dat de agent geautoriseerd is om de voorwaarden en bepalingen namens u te accepteren; en (c) dat de agent namens u de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst heeft ingeschat. Verder bent u verantwoordelijk voor een iedere handeling of verzuim door uw agent.
4.4 Als u de Diensten van CEMAG in gebruik neemt of blijft gebruiken, bekrachtigd u daarmee een ieder ongeautoriseerde handeling van een agent namens u.
4.5 CEMAG betaalt geen vergoedingen terug die zijn betaald door u of uw agent om welke reden dan ook, inclusief maar niet uitsluitend wegens het niet nakomen door u of uw agent van de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst, het verstrekken van onnauwkeurige gegevens tijdens het aanvragen door u of uw agent, of een onjuiste verandering of modificatie in de gegevens over de domeinnaam door u of uw agent.


Artikel 5 Tarieven, vergoedingen en afwijkingen


5.1 Alle tarieven en vergoedingen worden door CEMAG aangegeven in euro’s tenzij anders staat vermeld.
5.2 Alle tarieven en vergoedingen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij anders staat vermeld.
5.3 De Diensten worden u aangeboden in de vorm van een abonnement en voorafgaande aan de periode gefactureerd. CEMAG kan van te voren betaling eisen van de Gebruiker, bijvoorbeeld door CEMAG te machtigen de verschuldigde bedragen via automatische incasso af te schrijven, en CEMAG kan het aanleveren uitstellen tot deze betaling is ontvangen. Verder heeft CEMAG het recht om betalingszekerheid van de Gebruiker te eisen, waarvan de vorm wordt aangegeven door CEMAG, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Als dit geëist wordt, zullen de aangevraagde Diensten/Producten slechts na het verkrijgen van zo’n zekerheid worden geleverd.
5.4 De Gebruiker is verplicht de facturen van CEMAG binnen de vastgestelde termijn te betalen. Als er geen termijn staat aangegeven, moet de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum worden betaald.
5.5 Alle betalingen die de Gebruiker doet aan CEMAG zullen altijd de oudste rekeningen afbetalen, ook al geeft de Gebruiker iets anders aan.
5.6 De betaling dient altijd te geschieden door middel van een factuur. CEMAG kan zonder overleg met de Gebruiker besluiten over te gaan op andere betalingsvormen.
5.7 Indien de Gebruiker een factuur niet binnen de vastgestelde termijn heeft betaald, is de Gebruiker zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het moment dat de termijn verstreken is tot het moment dat het volledige bedrag betaald is wordt er rente in rekening gebracht volgens de op dat moment wettelijk geldende tarieven.
5.8 Als er niet wordt betaald binnen de vastgestelde termijn wordt er per beginnende maand 1% rente berekend over de uitstaande bedragen, of het extra bedrag wat op dat moment is vastgesteld in de toepasselijke bepalingen of regels voor schuldvordering. Als de berekening van de kosten niet wettelijk is vastgelegd, wordt er een boete berekend van 15 Euro of het equivalent in de plaatselijke valuta.
5.9 Als de Gebruiker de factuur met opgelopen rente niet betaald, kan CEMAG de zaak in handen van een advocaat of een incassobedrijf geven. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, worden in rekening van de Gebruiker gebracht.

Artikel 6 Beleid van terugboeking

Als een betaling gedaan door u of uw agent wordt ingetrokken, heeft CEMAG het recht om zonder verdere waarschuwing uw abonnement te deactiveren en de registratie van uw domeinnaam over te schrijven naar CEMAG. Om uw abonnement weer te activeren of de registratie weer op uw naam te schrijven, bent u verplicht om CEMAG een boete te betalen van 150 Euro per registratie waarvoor de betaling is ingetrokken. Deze boete moet betaald zijn voordat de registratie weer op uw naam komt te staan. Het accepteren van de betaling van de boete en het reactiveren van uw abonnement of de terug voering van de domeinnaam is volledig de beslissing van CEMAG.


Artikel 7 Prijswijzigingen


7.1 Prijswijzigingen worden de Gebruiker medegedeeld. Zo’n mededeling wordt beschouwd als bekend bij en aanvaard door de Gebruiker, zolang CEMAG kan bewijzen dat de mededeling door middel van e-mail, fax of brief naar de contactpersoon van de Gebruiker verstuurd is (zie §17).De eis van mededeling wordt berekend vanaf het de dag waarop de Diensten in gebruik zijn genomen.
7.1.1 Prijswijzigingen tijdens de duur van het abonnement. CEMAG is gerechtigd alle tarieven tijdens de duur van het abonnement te veranderen. De Gebruiker moet daar minstens 3 maanden van te voren van op de hoogte worden gebracht. Wanneer de prijswijzigingen op voorgaande wijze zijn aangekondigd, kan de Gebruiker ervoor kiezen het abonnement met de oude voorwaarden door te zetten tot het tijdstip van in vertreding van de wijzigingen, mits de Gebruiker binnen het tijdsbestek van 3 maanden CEMAG door middel van een e-mail of een andere manier op de hoogte brengt van het bezwaar tegen de nieuwe prijzen. In zo’n geval wordt het contract beschouwd als opgezegd door de Gebruiker, zie ook §19.
7.1.2 Prijswijzigingen bij het hernieuwen van het abonnement Minimaal 30 dagen na bekendmaking aan de Gebruiker is CEMAG is gerechtigd alle tarieven te wijzigen. Bij hernieuwing gelden de nieuwe prijzen vanaf het moment waarop het contract weer geldig is. Wanneer de prijswijzigingen op voorgaande wijze zijn aangekondigd, kan de Gebruiker ervoor kiezen het abonnement met de oude voorwaarden door te zetten tot het tijdstip van in vertreding van de wijzigingen, mits de Gebruiker binnen het tijdsbestek van 3 maanden CEMAG door middel van een e-mail of een andere manier op de hoogte brengt van het bezwaar tegen de nieuwe prijzen. In zo’n geval wordt het contract beschouwd als opgezegd door de Gebruiker, zie ook §19.
7.1.3 Speciale redenen voor prijswijzigingen Wanneer CEMAG kan aantonen dat er extra kosten gemaakt zijn wegens prijswijzigingen van de overheid of andere providers die betrekking hebben op de Diensten, is dat gegronde reden voor een onmiddellijke prijswijziging.


Artikel 8 Nieuwe versies.


8.1 CEMAG kan van de Gebruiker eisen dat deze over gaat op een nieuwere versie van het product als de versie die de Gebruiker op dit moment gebruikt niet meer wordt ondersteund door de software-leverancier van CEMAG.


Artikel 9 Overdracht


9.1 De Gebruiker kan de rechten en plichten van deze Overeenkomst niet aan derden overdragen zonder de schriftelijke toestemming van CEMAG. Een voorwaarde om hiervoor toestemming te kunnen krijgen is dat de Gebruiker betaald heeft voor alle Diensten die verleend zijn door CEMAG, tijdens de periode(n) waarin deze contractueel zijn vastgelegd. Als de domeinnaam wordt meegenomen naar een andere provider dan CEMAG, is de belangrijkste regel dat de overdracht gebeurd door de nieuwe provider van de Gebruiker, met inachtneming van de gedragslijnen van de daarbij behorende Top-Level Registratie Administrator. In die gevallen dat de Top-Level Administrator toestemming eist van CEMAG, als de vorige provider, wordt deze toestemming het veiligheidsoverwegingen verleend op een apart formulier, samengesteld door CEMAG. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat CEMAG wordt betrokken bij het besluit de Diensten over te dragen aan derden, en dit dient te gebeuren voordat de overdracht geheel of gedeeltelijk tot stand komt, en in ieder geval voordat er een overeenkomst wordt gesloten die betrekking heeft op het overdragen van rechten en plichten van de Diensten aan derden. Doorverkoop van ruimte of functionaliteit is niet toegestaan mits een geschreven toestemming is verkregen van CEMAG.
9.2 CEMAG kan de rechten en plichten van deze Overeenkomst overdragen als de Diensten worden overgedragen aan een juridische eenheid die gesitueerd is in een land waar men verzekerd is van een goede bescherming en behandeling van de gegevens over de Gebruiker. Juridische eenheden in landen die zich houden aan het directief 95/46/EF, met betrekking tot de behandeling van persoonlijke gegevens en de vrije verspreiding van dergelijke gegevens, worden geacht de eisen voor goede bescherming te respecteren.
9.3 CEMAG kan de rechten en de plichten van deze Overeenkomst overdragen, ondanks het feit dat de juridische eenheid waaraan deze rechten en plichten worden overgedragen gesitueerd is in een land waar het niet mogelijk is de zekerheid van persoonlijke gegevens te garanderen, zolang de Gebruiker akkoord gaat met de overdracht. Wanneer de Gebruiker niet akkoord gaat met de overdracht, wordt het contract beëindigd. De Gebruiker krijgt in zo’n geval een proportioneel bedrag terugbetaalt van eventuele facturen die al betaald zijn.


Artikel 10 Uitvoering, risico en behoud van aanspraak


10.1 Alle leverantievoorwaarden van Producten en/of Diensten gelden slechts als richtlijnen en zijn daarom nooit onontkoombaar, mits dit expliciet staat aangegeven.
10.2 Ieder gevaar voor verlies van of schade aan Producten die staan beschreven in de Overeenkomst tussen CEMAG en de Gebruiker zijn op rekening van de Gebruiker vanaf het moment dat deze Producten in handen komen van de Gebruiker of van een persoon die in opdracht van de Gebruiker de Producten in ontvangst neemt.
10.3 De Gebruiker moet onmiddellijk na het in ontvangst nemen van de Producten deze nakijken op eventuele defecten of andere tekortkomingen.
10.4 Alle voorwerpen die aan de gebruiker worden geleverd blijven het eigendom van CEMAG, totdat de gebruiker het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, zowel voor geleverde Producten als Diensten, met bijbehorende renten en andere kosten. Als er een schriftelijke overeenkomst is over het toewijzen of overdragen van bepaalde rechten, is hierbij de voorwaarde dat alle betalingen op tijd en volledig zullen geschieden.


Artikel 11 Klachten

11.1 Als de Gebruiker het niet eens is met facturen die gestuurd worden door CEMAG of een direct afgeschreven bedrag, moet dit schriftelijk, binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum of de datum van afschrijving aan CEMAG bekend gemaakt worden. Na deze periode wordt het bedrag als aanvaard beschouwd.
11.2 Als de Gebruiker van mening is dat een Product of een Dienst die door CEMAG wordt aangeleverd niet tegemoetkomt aan de overeengekomen voorwaarden, moet de Gebruiker dit bekendmaken aan CEMAG binnen 14 (veertien) dagen na het ontvangen van de Producten, of binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop de Gebruiker de tekortkoming kan aantonen.


Artikel 12 Intellectueel eigendom

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van de Producten en/of Diensten zowel als alle ontwerpen, software, documentatie en alle andere gegevens die zijn ontwikkeld voor of zijn gebruikt bij de voorbereiding of de uitvoering van de Overeenkomst tussen de Gebruiker en CEMAG, of daaruit voortvloeiend, zijn uitsluitend het eigendom/bezit van CEMAG of de Providers van CEMAG. Het leveren van Producten en/of Diensten betekent geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten.
12.2 De Gebruiker krijgt een niet-exclusief en onoverdraagbaar recht voor het gebruik van de Producten en de resultaten van de Diensten voor de doelen waarvoor een overeenkomst is bereikt. De Gebruiker is verplicht zich aan alle voorwaarden te houden die zijn aangegeven in de Algemene Voorwaarden of op een andere manier zijn voorgeschreven.
12.3 De Gebruiker mag nooit een Product of een Dienst aan derden onthullen, kopiëren of toegankelijk maken, zonder dat CEMAG hier vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
12.4 Het is de Gebruiker verboden veranderingen aan te brengen in auteursrechten of andere kennisgevingen van CEMAG of providers van CEMAG.
12.5 CEMAG verzekert dat het bedrijf toestemming heeft het “recht” zoals genoemd in artikel
12.2, te verlenen, en vrijwaart de Gebruiker tegen iedere soort van eisen door derden naar aanleiding van dergelijk “recht”. Deze vrijwaring geldt niet als en wanneer de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn veranderd en/of geleverd in verband met producten van derden, mits de gebruiker kan aantonen dat de eisen van derden van toepassing zijn op leveranties van CEMAG.


Artikel 13 Verplichtingen van de Gebruiker

13.1 De Gebruiker moet CEMAG ten alle tijden voorzien van de correcte en volledige gegevens en overige informatie die CEMAG nodig heeft om de Producten en/of Diensten te kunnen leveren.
13.2 De Gebruiker verzekert dat de gegevens, zoals die zijn aangegeven in artikel 13.1, geldig, recent, correct en compleet zijn. De Gebruiker verzekert ook dat hij/zij gemachtigd is deze gegevens aan CEMAG te verstrekken voor de leverantie van de Producten en/of Diensten. De Gebruiker vrijwaart CEMAG voor eisen door derden naar aanleiding van het verstrekken van deze gegevens.
13.3 Als bepaalde soorten van de gegevens die door de Gebruiker zijn opgegeven beschouwd moeten worden als persoonlijke gegevens, verzekert de Gebruiker dat deze gegevens behandeld zijn volgens de regels die gelden voor de bescherming van de privacy en dat CEMAG het recht heeft om deze gegevens te gebruiken en verwerken. De Gebruiker vrijwaart CEMAG voor eisen door derden naar aanleiding van het verstrekken van deze gegevens. Als en voor zover de Gebruiker eigen, persoonlijke gegevens verstrekt, geeft de Gebruiker CEMAG hierbij het recht om deze gegevens op te slaan en te verwerken, voor zover dit een direct gevolg is van de Overeenkomst tussen beide partijen. CEMAG garandeert dat bij de behandeling van deze gegevens alle geldende privacy-regels worden gevolgd.


Artikel 14 Geheimhouding


14.1 Beide partijen gaan er mee akkoord dat alle gegevens, hetzij zakelijke, financiële, technologische of andere gegevens, ongeacht de kenmerken, die zij over de andere partij in bezit krijgen, gedurende de leverantie van de Diensten en 5 jaar daarna strikt geheim worden gehouden.
De voorwaarden van deze clausule hebben geen betrekking op:
- gegevens die in het publiekelijk domein zijn gekomen zonder schending van deze clausule of een andere vorm van geheimhouding;
- gegevens die verkregen zijn van derden zonder schending van deze clausule of een andere vorm van geheimhouding;
- gegevens die bekend zijn bij beide partijen, over de andere partij, en die onthult zijn aan een van de partijen door derden, anderen dan CEMAG, de Gebruiker of een aannemer van een van beiden en zonder schending van een ieder vorm van geheimhouding;
- gegevens die onbeduidend of voor de hand liggend zijn;
- gegevens die onthult moeten worden wegens eisen van de overheid of een rechtsinstantie. De partij die dergelijke vertrouwelijke gegevens ontvangt (de “Ontvangende Partij”) geeft deze gegevens slechts door aan werknemers of aannemers die deze gegevens nodig hebben om hun opdracht volgens de voorwaarden en bepalingen uit te kunnen voeren. Voordat dergelijke gegevens door worden gegeven aan een werknemer of aannemer moet de Ontvangende Partij:
- de werknemer of aannemer informeren over de beperkingen van het gebruik en de onthulling van dergelijke vertrouwelijke gegevens;
- zich ervan verzekeren dat de werknemer of de aannemer er mee akkoord gaat om zich aan de bepalingen van deze Overeenkomst die betrekking hebben op de vertrouwelijke informatie te houden op een manier die acceptabel is voor de andere partij. Iedere schending van deze clausule zal worden gezien als een wezenlijke schending van de Overeenkomst. 14.2 Alle informatie wordt als vertrouwelijk behandeld, tenzij anders wordt vermeld. 14.3 GEGEVENS DIE DOOR U WORDEN VERSTREKT U en uw agent verzekeren dat uw aanvraag voor een Dienst nauwkeurige en betrouwbare gegevens bevat. U verzekert dat u of uw agent deze gegevens onmiddellijk corrigeert en herziet tijdens de duur van de Diensten, inclusief maar niet uitsluitend *uw volledige naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en (indien aanwezig) faxnummer, *gegevens die nodig zijn bij de Registratie Administrator, b.v. bedrijfspapieren of een certificaat van een handelsmerk.


Artikel 15 Aansprakelijkheid


15.1 De wettelijke vereiste aansprakelijkheid van CEMAG voor schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot een vergoeding van directe schade en/of verlies met een bedrag die het totale bedrag genoemd in de Overeenkomst niet overschrijdt. Als de duur van de Overeenkomst langer dan een jaar is, overschrijdt de maximum vergoeding niet het totaal van de betalingen gedaan in het jaar waarin de schade plaatsvindt. In geen geval overschrijdt de vergoeding van directe schade en/of verlies het bedrag van 10.000 Euro, of als dit wordt nietig verklaard wordt de vergoeding beperkt tot de wettelijk vereiste minimum aansprakelijkheid, waarbij een serie van ebeurtenissen die met elkaar in verband staan worden gezien als één voorval of gebeurtenis.
15.1.1 In dit verband betekent directe schade de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft opgelopen bij het repareren of het beëindigen van de tekortkoming van CEMAG en betekent ook alle kosten die redelijkerwijze gemaakt zijn bij het voorkomen of beperken van zulke schade en alle kosten die redelijkerwijze gemaakt zijn bij het vaststellen van dergelijke schade. Als CEMAG en de Gebruiker het eens zijn geworden over bindende voorwaarden bij de leverantie, gelden ook als schade alle kosten die redelijkerwijze gemaakt zijn om de nodige maatregelen te nemen, met aftrek van eventuele opgespaarde bedragen.
15.1.2 CEMAG is niet aansprakelijk voor indirecte schade, inclusief maar niet uitsluitend gevolgschade, verlies van winst en verlies van omzet.
15.2 In geen geval is CEMAG aansprakelijk voor speciale, bijkomende of gevolgschade, of voor onderbroken verbindingen, verloren gegane data of verloren winst door u opgelopen als resultaat van, of in verband met het registreren van de domeinnaam, wegens de volgende redenen, maar niet uitsluitend
a) een opschorting van de domeinnaam, intrekking, schrapping, onderbreking of overdracht wegens procedures, regels of gedragslijnen die zijn opgesteld door de ICANN of de Registratie Administrator of wegens praktijken, gewoontes of afstand van recht door gerechtshoven of bemiddelaars;
b) de weigering van de Registrerende autoriteiten om u de domeinnaam te doen toekomen om wat voor reden dan ook, of
c) verlies van data of inkomen door u opgelopen wegens het slecht functioneren van een van de domeinnaamservers van CEMAG.


Artikel 16. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord dat u de Registratie Administrator en CEMAG zowel als diens directeuren, ambtenaren, werknemers en agenten beschermt tegen, verdedigt tegen en vrijwaart voor alle soorten eisen, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgiften (inclusief redelijke juridische kosten en uitgiften) die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan de registratie van de domeinnaam.


Artikel 17. Informatie

Alle communicatie tussen CEMAG en de Gebruiker over zaken als prijswijzigingen, waarschuwingen vanwege overbelasting of ander klanteninformatie gebeurd via e-mail, zie ook 14.3 (of op andere manieren als CEMAG hiervoor kiest). Zulke berichten worden beschouwd als ontvangen en de inhoud daarvan worden beschouwd als bekend wanneer:
- het bericht is verzonden naar de adressen die op het moment van het versturen van het bericht staan genoteerd in de gegevens van de Gebruiker; - het bericht persoonlijk in de brievenbus van het juiste adres is gestopt;
- het bericht per fax wordt verstuurd, en is dan geldig na een uur gedurende de kantoortijden van de plaats van bestemming of na 24 uur buiten de kantoortijden, maar afhankelijk van het aantonen door de verstuurder dat er een bevestiging is dat het bericht is ontvangen en leesbaar is; en
- het bericht per post verzonden is, 48 uur na het posten (exclusief zondagen), als het bericht is verzonden naar een adres in het binnenland, of 7 dagen na het posten als het bericht is verzonden naar een adres in het buitenland.


Artikel 18 Overmacht


18.1 Er is geen sprake van nalatigheid door CEMAG in verband met een overmacht situatie.
18.2 Deze omstandigheden includeren, maar zijn niet uitsluitend, stakingen, lockouts, storingen in de telecommunicatie en alle andere omstandigheden die worden gezien als overmacht.
18.3 Als deze omstandigheden 60 (zestig) achtereenvolgende dagen duren, heeft de Gebruiker het recht om de Overeenkomst op te zeggen door CEMAG dit door middel van een bericht per geregistreerde e-mail te laten weten, zonder dat daar juridische tussenkomst voor nodig is. Het opzeggen van de Overeenkomst op deze manier verplicht CEMAG er niet toe een vergoeding wegens schade en/of verlies te betalen. CEMAG heeft het recht om geld te ontvangen van de Gebruiker voor Producten en/of Diensten die geleverd zijn voor de overmacht situatie begon.


Artikel 19 Duur en beëindiging.


19.1 Tenzij duidelijk anders vastgelegd in verband met een bepaald Product of een bepaalde Dienst, worden alle Overeenkomsten aangegaan voor een periode van 12 maanden. Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met opnieuw 12 maanden, tenzij een van beide partijen uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de periode de Overeenkomst schriftelijk opzegt.
19.2 Beide partijen hebben het recht om de Overeenkomst te beëindigen zonder juridische tussenkomst als de andere partij zijn verplichtingen zoals die in de Overeenkomst staan beschreven niet kan nakomen en de gevolgen hiervan niet hersteld kunnen worden binnen een beperkte tijd nadat de andere partij op een duidelijke manier is gewezen op de fout. Het beëindigen van de Overeenkomst op deze manier ontheft de Gebruiker niet van betaling voor Producten en/of Diensten die al zijn geleverd door CEMAG, tenzij CEMAG in gebreke is wat betreft dit Product of deze Dienst.
19.3 CEMAG is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder waarschuwing of juridische tussenkomst en zonder aansprakelijk te worden gesteld voor schade, als de Gebruiker surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel faillissement heeft aangevraagd of failliet is verklaard, of als de Gebruiker onder curatele is gesteld of is overleden.
19.4 Onmiddellijk na het beëindigen van de Overeenkomst, om wat voor reden dan ook, is de Gebruiker verplicht om geen gebruik meer te maken van alle geleverde Producten en/of resultaten van Diensten, en moeten alle kopieën van software, documentatie en alle andere gegevens die aan de Gebruiker zijn geleverd naar aanleiding van de Overeenkomst terug worden gestuurd naar CEMAG.
19.5 CEMAG heeft het recht om het leveren van Diensten aan de Gebruiker te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen. Alle aanbetaling die zijn gedaan worden in zo’n geval weer terugbetaald, met aftrek van eventuele Diensten die al geleverd zijn.
19.6 Het nakomen van het beëindigen van de Overeenkomst
Als er binnen de afgesproken termijn niet wordt betaald worden de Diensten stopgezet, waarna de inhoud van alle directories (lees; data) van de Gebruiker op de servers van CEMAG wordt verwijderd, maar de Gebruiker blijft verplicht het verschuldigde bedrag te betalen. Als de Diensten inclusief domeinparking of domeinadministratie zijn, wordt er een bericht van de verwijdering naar de Top-level administrator gestuurd. Na het beëindigen van de Overeenkomst heeft de Gebruiker 5 dagen respijt, waarbinnen het mogelijk is om informatie te downloaden van de server. Deze bepaling is slechts geldig in gevallen waarbij de Gebruiker alle geleverde Diensten heeft betaald en CEMAG geen beperking oplegt, zie artikel 20.


Artikel 20. Ontzegging van toegang / Retentierecht / Wissen

CEMAG heeft het recht de Gebruiker de toegang tot de server te ontzeggen en/of beslag te leggen op de administratieve rechten van de Gebruiker. CEMAG kan de Gebruiker ook de mogelijkheid ontnemen om te publiceren, gebruik te maken van de bestanden e.d., totdat de volledige betaling is gedaan. Als de Gebruiker de factuur voor alle Diensten die geleverd zijn niet binnen 1 (één) maand na het beëindigen van de Overeenkomst heeft betaald (zie art. 19), heeft CEMAG het recht om alle gegevens die op de server zijn opgeslagen te wissen. De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid voor dit wissen op zich. CEMAG kan onder geen omstandigheid dit retentierecht of wissen ten uitvoer brengen als de Gebruiker genoeg zekerheid heeft gesteld voor verschuldigde bedragen of voor toekomstige rekeningen. Met genoeg zekerheid bedoelt men een bankbrief van een officieel erkend financieel instituut, waarin garant gestaan wordt voor verschuldigde bedragen plus rente. De betaling moet binnen 30 dagen gebeuren waarna de bestanden weer aan de Gebruiker worden overgedragen of waarna de Gebruiker een nieuwe set met administratieve codes krijgt toegezonden.


Artikel 21 Personeel


21.1 De Gebruiker zal alle werknemers van CEMAG ondersteunen die aan het werk zijn in de kantoren van de Gebruiker om de Producten en/of Diensten te leveren, als en wanneer dit noodzakelijk is bij de uitvoer van hun taken.
21.2 Zolang er een betrekking tussen beide partijen is, en gedurende een jaar nadat de betrekking is beëindigd, heeft de Gebruiker niet het recht om werknemers van CEMAG direct of indirect te werk te stellen zonder dat CEMAG hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Met werknemers wordt in dit geval bedoelt werknemers die de laatste 6 maanden voor CEMAG of een filiaal hebben gewerkt.


Artikel 22 Veiligheidsroutines.


22.1 De Gebruiker verplicht zich ertoe slechts de templates te gebruiken die door CEMAG worden geleverd. Aanvragen van de Gebruiker die gaan over het veranderen van Diensten maar die niet zijn gedaan op het correcte formulier, kunnen genegeerd worden door CEMAG.
22.2 Zulke aanvragen zijn onder andere het juiste formulier voor de beëindiging van de Overeenkomst, en/of het opzeggen van de registratie van een domeinnaam of een bestaande overeenkomst.


Artikel 23 Registratie van domeinnamen


23.1 U hebt geen wettelijk aanspraak of recht op een domeinnaam totdat:
a) de Registratie Administrator uw aanvraag heeft geaccepteerd en de registratie van de domeinnaam heeft opgeslagen, en
b) de volledige registratiekosten zijn betaald en zijn ontvangen op de rekening van CEMAG.
c) de domeinnaam blijft het bezit van CEMAG totdat aan deze eisen zijn voldaan.
Als de betaling uitblijft kan CEMAG op ieder moment en naar eigen goedbevinden:
a) zonder waarschuwing de domeinnaam schrappen.
b) de domeinnaam overdragen aan derden.
c) de domeinnaam op eigen naam zetten.

23.2 De registratie van uw domeinnaam kan worden opgeschort, ingetrokken of overgedragen worden als gevolg van richtlijnen van ICANN, of als gevolg van procedures van de Registratie Administrator of CEMAG die niet in strijd zijn met de richtlijnen van ICANN,
a) om fouten te herstellen die bij het registreren van de domeinnaam door de Registratie Administrator of CEMAG zijn gemaakt, of
b) als oplossing voor twisten over de domeinnaam.
23.3 CEMAG behandelt de aanvraag voor de registratie van een domeinnaam pas als het juiste formulier is ontvangen, volledig en juist ingevuld door een persoon die geautoriseerd is om de aanvrager te representeren, en verder alle documenten die nodig zijn voor de registratie.
23.4 Bij het behandelen van de aanvraag voor de registratie van een domeinnaam zal CEMAG zijn uiterste best doen en professioneel handelen. Maar de Gebruiker erkent dat het indienen van een aanvraag voor de registratie van een domeinnaam niet garandeert dat dat resultaat op zal leveren; CEMAG kan niet garanderen dat de domeinnaam beschikbaar is op het moment van aanvragen of dat de domeinnaam geregistreerd kan worden bij de betreffende organisatie in naam van de Gebruiker. CEMAG kan niet aansprakelijk gesteld worden als de domeinnaam niet (langer) beschikbaar is, de aanvraag wordt geweigerd, de termijn om bezwaar te maken of om in beroep te gaan vervalt omdat de Gebruiker CEMAG niet voorziet van reacties, of voor eisen van derden met betrekking op een speciale domeinnaam.
23.5 Het registreren en gebruiken van een bepaalde domeinnaam is enkel en alleen het risico van, en voor de rekening van de Gebruiker; de Gebruiker moet zelf onderzoeken of de naam van het domein geen rechten van derden schendt.
23.6 De Gebruiker erkent de verplichting die door ICANN en de verschillende Top Level Country Code Registers etc. zijn op gesteld, waar CEMAG zich ten alle tijden aan moet houden. CEMAG is niet aansprakelijk voor beëindigingen, overdracht etc., als dit voortkomt uit dergelijke contractuele verplichtingen.
23.7 Als de Gebruiker een factuur niet binnen de vastgestelde termijn betaald, is de Gebruiker zonder verdere waarschuwing in gebreke. De Gebruiker erkent expliciet dat CEMAG in zo’n geval zonder verdere waarschuwing het recht heeft om alle domeinen die op de naam van de Gebruiker staan te schrappen dan wel op eigen naam te zetten.
23.8 De Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, de Service Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn de volledige en exclusieve overeenkomsten tussen u en CEMAG met betrekking tot de registratie van uw domeinnaam.
23.9 Gemachtigde informatie over een registrant van een domeinnaam en de beschikbaarheid van de domeinnaam krijgt men alleen uit de WHOIS database van de Registratie Administrator, en de informatie die in de WHOIS database van CEMAG wordt beschreven hoeft daarom niet sluitend te zijn.
23.10 U verplicht zich ertoe gedurende de eerste 60 dagen na het registreren van een second-level domeinnaam onder de Top-level domeinen com/net/org, niet van registrator te veranderen. Vanaf de 61-ste dag na de registratie bij CEMAG gelden de actuele procedures voor de overdracht van sponsoring.
23.11 Als u het gebruiksrecht van de domeinnaam doorgeeft aan derden blijft u toch geregistreerd als de houder van de domeinnaam en blijft u daarom verantwoordelijk voor het verschaffen van de volledige gegevens, en voor het verschaffen en bijhouden van de juiste technische en administratieve gegevens zodat het mogelijk is om zo spoedig mogelijk een oplossing te kunnen vinden voor eventuele problemen die zouden kunnen ontstaan in verband met de domeinnaam. Als u het gebruiksrecht van de domeinnaam doorgeeft aan derden blijft u toch aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik van de domeinnaam, tenzij u onmiddellijk de identiteit van de derde partij onthult aan de partij die redelijke bewijzen heeft voor de strafbare feiten waardoor schade is opgelopen.
23.12 In verband met twisten die zijn ontstaan door het gebruik van de domeinnaam, gaat u ermee akkoord dat deze zonder prejudicie worden voorgelegd aan de beschikbare jurisdicties, aan de jurisdictie van het hof van uw woonplaats en aan de jurisdictie van de betreffende Registratie Administratie.


Artikel 24 Hosting.


24.1 Op de website staat hoeveel ruimte de Gebruiker tot zijn beschikking heeft en - indien toepasselijk - hoeveel verkeer is toegestaan. Als en wanneer deze beschikbare ruimte en/of toegestane hoeveelheid verkeer wordt overschreden met meer dan 10% gedurende een periode, langer dan een maand, stuurt CEMAG een waarschuwing naar de Gebruiker dat deze of data moet wissen en/of het verkeer moet verminderen, of het abonnement zodanig op te waarderen dat er meer ruimte beschikbaar is of verkeer mogelijk is. Als de Gebruiker na zo’n waarschuwing geen maatregelen treft, kan CEMAG zonder verdere waarschuwing stappen gaan ondernemen en/of de Overeenkomst met de Gebruiker afsluiten, zonder dat de Gebruiker daarmee vrijgesteld wordt van de betalingsplicht voor het gehele oorspronkelijke bedrag.
24.2 De Gebruiker is alleen en volledig verantwoordelijk voor de juiste hardware en ander apparatuur, zoals toegang tot het Internet. Verder moet de Gebruiker garanderen dat er geen software en/of scripts gebruikt worden die stoornissen of conflicten kunnen veroorzaken. Alleen scripts uit de zogenaamde “Script Library” zijn toegestaan tenzij het scripts betreft dat in combinatie wordt gebruikt met een database abonnement. Als de Gebruiker om deze reden verzocht wordt de software en/of scripts aan te passen is hij ertoe verplicht meteen te handelen. Als de Gebruiker niet reageert op een dergelijk verzoek heeft CEMAG het recht om zonder verdere waarschuwing stappen te ondernemen en/of de Overeenkomst met de Gebruiker af te sluiten, zonder dat de Gebruiker daarmee vrijgesteld wordt van de betalingsplicht voor het gehele oorspronkelijke bedrag.
24.3 CEMAG zal zich inspannen om de systemen zo stabiel en betrouwbaar mogelijk te houden, tenminste in overeenstemming met de algemeen geaccepteerde veiligheidsnorm. De systemen zijn 24 uur per dag beschikbaar, met uitzondering van onderbrekingen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud (die voor zover mogelijk buiten de drukste tijden van de dag zal gebeuren) en die noodzakelijk zijn om problemen te voorkomen of te verhelpen. Om mogelijke problemen te kunnen ontdekken, wordt er toezicht gehouden op het systeem. CEMAG kan geen enkele verantwoordelijk op zich nemen voor fouten of onderbrekingen in de systemen die veroorzaakt worden door omstandigheden waar CEMAG geen controle over heeft.
24.4 De Gebruiker is alleen en volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de beschikbare ruimte, bijvoorbeeld de inhoud van de website, inclusief maar niet uitsluitend hyperlinks, en garandeert dat de inhoud niet in strijd is met de geldende fatsoensnormen of regels. De Gebruiker garandeert, in het bijzonder, dat de inhoud van de website geen (intellectuele of eigendoms-) rechten van derden schendt, niet aanzet tot (raciale) haat, geen geweld of oorlog propageert, geen pornografisch materiaal beschikbaar stelt, inclusief maar niet uitsluitend kinderen en dieren, niet de eer of reputatie van andere personen of de algemene menselijke waardigheid aantast en/of op iedere andere manier een negatieve invloed heeft op kinderen en jongen mensen.
24.5 CEMAG controleert niet systematisch of de bepalingen van artikel 4 worden nageleefd, maar voorbehoudt zich het exclusieve recht om de inhoud te controleren en daar waar het nodig is van de Gebruiker te eisen dat dergelijke inhoud wordt gewist of onbruikbaar wordt gemaakt, of om zelf zulke maatregelen te nemen. De Gebruiker erkent dat CEMAG als gevolg van jurisprudentie en regels een onafhankelijke aansprakelijkheid heeft of kan hebben voor de inhoud van de website van de Gebruiker, en dat CEMAG daarom, naar eigen bevinden, het recht heeft om maatregelen te nemen als derden CEMAG informeren over onwettige of illegale inhoud, zonder daarvoor aansprakelijk te worden gesteld door de Gebruiker.
24.6 De Gebruiker vrijwaart CEMAG volledig voor alle eisen van derden, inclusief maar niet uitsluitend alle kosten voor juridische hulp, als gevolg van het niet nakomen van de bepalingen die worden gesteld in artikel 5.
24.7 De Gebruiker is alleen en volledig verantwoordelijk voor goede controle op de loginnamen en de wachtwoorden die worden gegeven voor het gebruik van de door CEMAG te leveren diensten. Als veiligheidsmaatregel heeft CEMAG het recht om login namen en wachtwoorden te controleren en deze op te slaan voor het geval dat er maatregelen nodig zijn wegens verlies of misbruik.

Artikel 25 Diverse:


25.1 Als de Gebruiker informatie op het Internet plaatst, geldt dezelfde aansprakelijkheid als voor andere schrijvers wat betreft het schenden van de auteursrechten, laster en andere schadelijke uitspraken. Omdat de informatie die wordt gepubliceerd verspreid wordt via het netwerk van CEMAG en een groot aantal mensen kan bereiken, zowel abonnees als niet-abonnees van CEMAG, kunnen andere personen getroffen worden door ingezonden stukken van abonnees en schade berokkenen aan de goodwill, de zakelijke reputatie of de activiteiten van CEMAG. Daarom overtreden de abonnees de richtlijnen van CEMAG en houden zij zich niet aan de Overeenkomst als zij zelf, hun klanten, connecties of ondergeschikten de volgende dingen doen:
a) Spammen - Het in grote hoeveelheden versturen van ongevraagde mail via het Internet (beter bekend als “spammen”). Het is niet alleen schadelijk wegens de negatieve houding die de consument tegenover CEMAG krijgt, maar ook omdat het netwerk van CEMAG hierdoor overbelast kan raken en de Diensten voor haar Gebruikers onderbroken worden. Verder is het niet toegestaan een open SMTP relay te onderhouden. Als er een klacht wordt ontvangen heeft CEMAG de bevoegdheid om uit de bewijzen op te maken of de ontvangers van de e-mail op een “opt-in” e-mail lijst stonden.
b) Schending van intellectueel eigendom - Iedere handeling die een overtreding of een toe-eigening is van de intellectuele eigendomsrechten van anderen, inclusief auteursrechten, handelsmerken, service marks, vakgeheimen, het illegaal kopiëren van software, en patenten die in het bezit zijn van individuelen, ondernemingen of andere eenheden. Verder ook iedere handeling die een schending is van de privacy, de openbaarheid of andere persoonlijke rechten van anderen. Wettelijk wordt er van CEMAG verwacht dat de inhoud van een site van een Gebruiker wordt verwijderd of geblokkeerd op het moment dat er een waarschuwing is binnengekomen vanwege het schenden van auteursrechten. De richtlijnen van CEMAG geven ook aan dat de voorrechten van een Gebruiker die regelmatig de auteursrechten schendt, worden beëindigd.
c) Obscene taal of gegevens - Het gebruiken van het netwerk van CEMAG om advertenties te plaatsen voor, het versturen, bewaren, posten, weergeven of op andere manieren beschikbaar maken van kinderporno of obscene taal of gegevens. CEMAG is wettelijk verplicht om de juiste juridische instanties in te lichten als CEMAG zich bewust wordt van het feit dat kinderporno wordt verspreidt op of via het netwerk van CEMAG.
d) Lasterlijke of grove taal - Het gebruiken van het netwerk van CEMAG om lasterlijke, teisterende, grove, discriminerende of bedreigende taal te versturen of te posten.
e) Vervalsen van headers - Het vervalsen van of een onjuiste voorstelling maken in de opening van een e-mail, geheel of gedeeltelijk, om de oorsprong van het bericht te verhullen. f) Illegale of onbevoegde toegang tot andere computers of netwerken - Zich illegaal of zonder toestemming toegang verschaffen tot computers, rekeningen of netwerken die van anderen zijn, of proberen door te dringen door veiligheidsmaatregelen van de individuele systemen van anderen (beter bekend als “hacking”). Verder iedere handeling die beschouwd kan worden als de voorloper van een poging om tot het systeem door te dringen (b.v. het scannen van een poort, geheimelijk scannen of andere manieren van informatie verzamelen).
g) De distributie van Internet Virussen, Wormen, Trojaanse paarden of andere vernietigende handelingen – Het distribueren van informatie over het maken en/of versturen van Internet virussen, wormen, trojaanse paarden, pinging, overstromen (flooding), mailbombing of manieren om Diensten ontoegankelijk te maken. Verder iedere handeling die het gebruik onderbreekt of een hindering betekent voor de mogelijkheid van anderen om het netwerk, of ieder ander verbonden netwerk, systeem, dienst of installatie te gebruiken.
h) Het bevorderen van het schenden van deze Algemene Voorwaarden - Advertenties plaatsen voor, versturen van of op andere wijze toegankelijk maken van software, programma’s of diensten die zijn ontworpen om deze Algemene Voorwaarden te schenden, waaronder de mogelijkheden om te spammen, het aanzetten tot pinging, overstromen, mailbombing, illegaal kopiëren van software en het verspreiden van manieren om de diensten ontoegankelijk te maken.
i) Usenet groepen - CEMAG heeft het recht om geposte stukken niet te plaatsen van nieuwsgroepen waarvan bekend is dat de inhoud van deze nieuwsgroep in strijd is met de richtlijnen van CEMAG.
j) Andere illegale handelingen - Handelingen die zeker illegaal zijn, zoals advertenties plaatsen voor, doorsturen van of op andere manieren toegankelijk maken van ponzi systemen, pyramide systemen, frauderen met creditkaarten, en het illegaal kopiëren van software.
k) Andere activiteiten - Activiteiten uitvoeren, wettig of onwettig, die CEMAG beschouwd als schadelijk voor de abonnementen, de activiteiten, reputatie, goodwill of de klantenrelaties van CEMAG.
25.2 CEMAG controleert gewoonlijk niet de communicatie tussen de Gebruikers om zich ervan te verzekeren dat deze zich voegt naar de richtlijnen van CEMAG of de wetten die hierop van toepassing zijn. Als CEMAG zich bewust wordt van schadelijke activiteiten, kan het maatregelen gaan nemen tegen deze schadelijke activiteiten, inclusief maar niet uitsluitend het verwijderen van informatie, het afsluiten van een website, het toepassen van software die schadelijke verzendingen kan blokkeren, het weigeren van toegang tot het Internet of andere maatregelen die CEMAG nodig acht.
25.3 CEMAG is er zich van bewust dat velen van de Gebruikers zelf providers van Internetdiensten zijn, en dat de informatie die wordt gepubliceerd op de voorzieningen van CEMAG, kan komen van klanten van de Gebruiker of van andere derden. CEMAG eist niet van de Gebruikers die Internetdiensten aanbieden om de verzendingen of de inhoud van de websites van hun klanten of abonnees te controleren of te censureren. CEMAG heeft het recht om rechtstreeks stappen te ondernemen tegen een klant van een Gebruiker. CEMAG heeft ook het recht om stappen te ondernemen tegen een Gebruiker van CEMAG vanwege activiteiten van een klant van de Gebruiker, zelfs al zou dit ook gevolgen hebben voor andere klanten van de Gebruiker. Verder verwacht CEMAG dat de Gebruiker die zelf Internetdiensten verleent, samenwerkt met CEMAG bij het uitvoeren van correctieve of preventieve acties die CEMAG noodzakelijk vindt. Als de Gebruiker weigert mee te doen aan zulke correctieve of preventieve maatregelen wordt dit beschouwd als een schending van de richtlijnen.

Artikel 26 CONTRACTBREUK

Het niet nakomen van een willekeurig deel van deze Algemene Voorwaarden zal worden gezien als een essentiële breuk, die reden genoeg is voor CEMAG om de Diensten stop te zetten.

Artikel 27 Toepasselijk recht.

Op alle offertes, voorstellen, overeenkomsten en andere juridische handelingen betreffende het leveren van Producten en/of Diensten is het Nederlands Recht van toepassing. Als er een geschil ontstaat tussen beide partijen over de interpretatie of het juridische effect van de Overeenkomst, kan CEMAG verlangen dat er in eerste instantie onderhandeld wordt om het geschil bij te leggen. Als zulke onderhandelingen niet binnen 30 dagen (nadat het verzoek om onderhandelingen is ingediend) resultaat hebben opgeleverd, wordt het geschil voorgelegd aan de rechterlijke instantie te Nederland, Venlo. De partijen kunnen schriftelijk overeenkomen om geschillen op een andere manier op te lossen, inclusief de mogelijkheid om de gerechtelijke actie ergens anders te ondernemen dan in het afgesproken arrondissement.